Gayatri Mantra

Aum
Bhur Bhuva Swaha
Tat Savitur Vareynam
Bhargo Devasy Dhimahi
Dhiyo Yo naha Prachodayat

Similar Posts